mgr Łukasz Mierzyński
Pracownia Parazytologii i Zoologii Ogólnej
doktorant
e-mail: luka.mie@gmail.com
telefon: 58 523 6180
 
 
MSc Łukasz Mierzyński
Laboratory of Parasitology and General Zoology
PhD student
e-mail: luka.mie@gmail.com
tel. +48 58 523 6180

 


 
 

Zainteresownia badawcze

Publikacje

Członkostwo

Nagrody i wyróżnienia

Research areas

Publications

Membership

Awards

   

  
Zainteresowania badawcze
 
Biologia, ekologia i taksonomia pasożytów
zwierząt, szczególnie kleszczowatych (Ixodida: Ixodidae).
 
 
Research area
 
Biology, taxonomy and ecology of parasites, especially
ticks (Ixodida: Ixodidae).

 


 
Publikacje / Publications
 
 

 
Członkostwo / Membership
 
 

 
Nagrody i wyróznienia / Awards
  1. Nagroda Rektora UG 3 stopnia za rok 2009/2010
  2. Nagroda Rektora UG 3 stopnia za rok 2010/2011
  3. Laureat programu "Najlepsi" edycja: 2011-2012
  4. Nagroda Rektora UG za działalność w doktoranckim ruchu naukowym 2013/2014
  5. Nagroda Rektora UG 3 stopnia za rok 2014/2015