PRACOWNIA ENTOMOLOGII EWOLUCYJNEJ I MUZEUM INKLUZJI

BURSZTYNIE 

Laboratory of Evolutionary Entomology and Museum of Amber Inclusions

 

 TEMATYKA BADAWCZA / RESEARCH AREA

  pokój numer telefonu e-mail

Kierownik pracowni/Head of laboratory:

Ewolucja i bioróżnorodność Hemiptera / Evolution and biodiversity of Hemiptera

 

C/512

 

58 523 6180

 

jacek.szwedo@biol.ug.edu.pl

Pracownicy/Employees      
Badania nad taksonomią, faunistyką 
i ekologią współczesnych i fosylnych Diptera / Taxonomy,faunistics and ecology of extant and fossil Diptera
C/508 58 523 6181 ryszard.szadziewski@biol.ug.edu.pl
Ewolucja, taksonomia i biologia roślinożernych biedronek (Coleoptera: Cocinellidae: Epilachnini).
Bioróżnorodność, ewolucja i filogeneza chrząszczy z nadrodziny Cucujoidea.
Powstawanie gatunków, systematyka molekularna./
Evolution, taxonomy and biology of herbivorous ladybirds (Coleoptera: Cocinellidae: Epilachnini).
Biodiversity, evolution and phylogeny of Cucujoidea beetles
Speciation, molecular systematics
 C/519 

 

58 523 6184 karol.szawaryn@biol.ug.edu.pl
dr Elżbieta Sontag
Opieka nad kolekcją inkluzji / Curation of amber collectionej 
C/520 58 523 6187 elzbieta.sontag@biol.ug.edu.pl
mgr Błażej Bojarski
referent techniczny
C/521 58 523 6187 blazej.bojarski@ug.edu.pl

Doktoranci/PHD students:

Hemiptera: Fulgoromorpha, szczególnie rodzina Achilidae;
Kopalne Achilidae: taksonomia, filogeneza, ewolucja i
paleobioróżnorodność.
Hemiptera: Fulgoromorpha with emphasis on planthoppers family Achilidae;
Fossil Achilidae: taxonomy, phylogeny, evolution and plaaeobiodiversity.

 

 

C/513

  

58 523 6180

 

 

 alicja.brysz@biol.ug.edu.pl

mgr Agata Pielowska

 C/513

 58 523 61 80