PRACOWNIA ENTOMOLOGII EWOLUCYJNEJ I MUZEUM INKLUZJI

BURSZTYNIE 

Laboratory of Evolutionary Entomology and Museum of Amber Inclusions

 

 TEMATYKA BADAWCZA / RESEARCH AREA

  pokój numer telefonu e-mail

Kierownik pracowni/Head of laboratory:

Ewolucja i bioróżnorodność Hemiptera / Evolution and biodiversity of Hemiptera

 

C/512

 

58 523 6180

 

jacek.szwedo@biol.ug.edu.pl

Pracownicy/Employees      
Badania nad taksonomią, faunistyką 
i ekologią współczesnych i fosylnych Diptera / Taxonomy,faunistics and ecology of extant and fossil Diptera
C/508 58 523 6181 ryszard.szadziewski@biol.ug.edu.pl
Ewolucja, taksonomia i biologia roślinożernych biedronek (Coleoptera: Cocinellidae: Epilachnini).
Bioróżnorodność, ewolucja i filogeneza chrząszczy z nadrodziny Cucujoidea.
Powstawanie gatunków, systematyka molekularna./
Evolution, taxonomy and biology of herbivorous ladybirds (Coleoptera: Cocinellidae: Epilachnini).
Biodiversity, evolution and phylogeny of Cucujoidea beetles
Speciation, molecular systematics
 C/519 

 

58 523 6184 karol.szawaryn@biol.ug.edu.pl
dr Elżbieta Sontag
Opieka nad kolekcją inkluzji / Curation of amber collectionej 
C/520 58 523 6187 elzbieta.sontag@biol.ug.edu.pl
referent techniczny i doktorant
C/520 58 523 6187 blazej.bojarski@ug.edu.pl

Doktoranci/PHD students:

Hemiptera: Fulgoromorpha, szczególnie rodzina Achilidae;
Kopalne Achilidae: taksonomia, filogeneza, ewolucja i
paleobioróżnorodność.
Hemiptera: Fulgoromorpha with emphasis on planthoppers family Achilidae;
Fossil Achilidae: taxonomy, phylogeny, evolution and plaaeobiodiversity.

 

 

C/513

  

58 523 6180

 

 

 alicja.brysz@biol.ug.edu.pl

Taksonomia, ewolucja i biologia kuczmanów (Diptera: Ceratopogonidae), ze szczególnym uwzględnieniem hematofagicznego rodzaju Culicoides.
Morfologia porównawcza i funkcjonalna współczesnych i fosylnych Ceratopogonidae.
Ewolucja, systematyka, bioróżnorodność taksonomiczna i morfologiczna hematofagów z rzędu Diptera.
Paleoentomologia; inkluzje w żywicach kopalnych. / Taxonomy, evolution and biology of biting-midges (Diptera: Ceratopogonidae), with particular emphasis of the hematophagous genus Culicoides.
Comparative and functional morphology of extant and extinct Ceratopogonidae.
Evolution, systematics, taxonomic and morphological biodiversity of hematophagous insects from the order Diptera.
Paleoentomology; inclusions in fossil resins.

 C/513

 58 523 61 80